ThaiInChina.com

คนไทยในจีน นักเรียนเก่าจีน ชุมนุมจีนศึกษา และภาษาจีนออนไลน์ ยินดีต้อนรับค่ะ ^_^

有不一定有

有文凭不一定有知识

yǒu  wén píng  bù yī dìng yǒu  zhī shí

มีประกาศนียบัตรไม่แน่ว่าจะมีความรู้

有学问不一定有思想

yǒu xué wèn  bù yī dìng yǒu  sī xiǎng

有名气不一定有本事

yǒu míng qì  bù yī dìng yǒu  běn shì

有职位不一定有水平
yǒu  zhí wèi  bù yī dìng yǒu  shuǐ píng

有朋友不一定有友谊

yǒu  péng yǒu  bù yī dìng yǒu  yǒu yì

有力量不一定有有勇气

yǒu lì liàng  bù yī dìng yǒu  yǒu yǒng qì

有婚姻不一定有爱情
yǒu  hūn yīn  bù yī dìng yǒu  ài qíng

有金钱不一定有幸福

yǒu  jīn qián  bù yī dìng yǒu  xìng fú

有家庭不一定有温暖
yǒu gōng zuò  bù yī dìng  yǒu shì yè

有工作不一定有事业

yǒu  jiā tíng  bù yī dìng yǒu  wēn nuǎn

有荣誉不一定有贡献

yǒu  róng yù  bù yī dìng yǒu  gòng xiàn

有美食不一定有健康

yǒu  měi shí  bù yī dìng yǒu  jiàn kāng

有豪宅不一定有欢乐

yǒu háo zhái  bù yī dìng yǒu  huān lè

有子女不一定有依靠

yǒu  zǐ nǚ  bù yī dìng yǒu  yī kào

有肉体不一定有灵魂

yǒu  ròu tǐ  bù yī dìng yǒu  líng hún

有耕耘不一定有收获

yǒu  gēng yún  bù yī dìng yǒu  shōu huò

有风雨不一定有彩虹

yǒu fēng yǔ  bù yī dìng yǒu  cǎi hóng

有地位不一定有自由
yǒu  dì wèi  bù yī dìng yǒu  zì yóu

Views: 323

Replies to This Discussion

有朋友不一定有友谊

yǒu  péng yǒu  bù yī dìng yǒu  yǒu yì

มีเพื่อนแต่ไม่จำเป็นว่าจะต้องมีมิตรภาพ

有不一定有

有文凭不一定有知识

yǒu  wén píng  bù yī dìng yǒu  zhī shí

มีประกาศนียบัตรไม่แน่ว่าจะมีความรู้

有学问不一定有思想

yǒu xué wèn  bù yī dìng yǒu  sī xiǎng

มีความรู้ไม่แน่ว่าจะมีความคิด

有名气不一定有本事

yǒu míng qì  bù yī dìng yǒu  běn shì

มีชื่อเสียงไม่แน่ว่าจะมีฝีมือ

有职位不一定有水平
yǒu  zhí wèi  bù yī dìng yǒu  shuǐ píng

มีตำแหน่งหน้าที่ใช่ว่าจะมีความสามารถ

有朋友不一定有友谊

yǒu  péng yǒu  bù yī dìng yǒu  yǒu yì

มีเพื่อนฝูงใช่ว่าจะมีมิตรภาพ

有力量不一定有有勇气

yǒu lì liàng  bù yī dìng yǒu  yǒu yǒng qì

มีกำลังไม่แน่ว่าจะมีความกล้า

有婚姻不一定有爱情
yǒu  hūn yīn  bù yī dìng yǒu  ài qíng

มีการแต่งงานไม่แน่ว่าจะมีความรัก

有金钱不一定有幸福

yǒu  jīn qián  bù yī dìng yǒu  xìng fú

มีเงินทองไม่แน่ว่าจะมีความสุข

有家庭不一定有温暖
yǒu gōng zuò  bù yī dìng  yǒu shì yè

มีครอบครัวไม่แน่ว่าจะมีความอบอุ่น

有工作不一定有事业

yǒu  jiā tíng  bù yī dìng yǒu  wēn nuǎn

มีการงานไม่แน่ว่าจะมีกิจการ

有荣誉不一定有贡献

yǒu  róng yù  bù yī dìng yǒu  gòng xiàn

มีเกียรติยศชื่อเสียงไม่แน่ว่าจะมีคุณความดี

有美食不一定有健康

yǒu  měi shí  bù yī dìng yǒu  jiàn kāng

มีอาหารสมบูรณ์ไม่แน่ว่าจะมีร่างการแข็งแรง

有豪宅不一定有欢乐

yǒu háo zhái  bù yī dìng yǒu  huān lè

มีคฤหาสน์ไม่แน่ว่าจะเบิกบานใจ

有子女不一定有依靠

yǒu  zǐ nǚ  bù yī dìng yǒu  yī kào

มีลูกหลานไม่แน่ว่าจะฝากฝั่งพึ่งพา

有肉体不一定有灵魂

yǒu  ròu tǐ  bù yī dìng yǒu  líng hún

มีร่างกายไม่แน่ว่าจะมีจิตวิญญาน

有耕耘不一定有收获

yǒu  gēng yún  bù yī dìng yǒu  shōu huò

มีหว่านไถไม่แน่ว่าจะมีเก็บเกี่ยว

有风雨不一定有彩虹

yǒu fēng yǔ  bù yī dìng yǒu  cǎi hóng

มีลมฝนไม่แน่ว่าจะมีรุ้งกินน้ำ

有地位不一定有自由
yǒu  dì wèi  bù yī dìng yǒu  zì yóu

มีฐานะไม่แน่ว่าจะมีอิสระเสรี

หากต้องการนำไปเผยแพร่ กรุณาให้เครดิตด้วยนะจ๊ะ :)

RSS

© 2020   Created by IceCoffee.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service